ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๙
 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำบล
อำเภอเมือง
 
 
ร.ต.ชาย พรมสอน
หมากแข้ง
นายเฉลิมชัย รักสุทธี
นิคมสงเคาระห์
นายคำไหม โพธิ์ศรีดา
บ้านขาว
นายคงสัก    แก้วคำฝา
หนองบัว
นายสมหมาย พาพันธ์
บ้านตาด
นายอัมพร วังคำหาญ
โนนสูง
นายอุเทน เหลาลาภะ
หมูม่น
นายหนู ล่ำสัน
เชียงยืน
นายไพจิตร รุกขะเชษฐ์
หนองนาคำ
๑๐
นายพัฒนา ดวงตาผา
กุดสระ
๑๑
นางบังอร บุญเลิศ
นาดี
๑๒
นางเฉลียว จิตตโคตร
บ้านเลื่อม
๑๓
นายสุพล ศักดิ์สุจริต
เชียงพิณ
๑๔
นายสันต์ ชุมสีแก้ว
สามพร้าว
๑๕
นายสุดใจ พงษ์ศรีรัตน์
หนองไฮ
๑๖
นายประยูร หาญประชุม
นาข่า
๑๗
ร.ต.วิชัย ฉิมรักแก้ว
บ้านจั่น
๑๘
นางอุไรวรรณ สุขใจ
หนองขอนกว้าง
๑๙
นางจรัส ขันธวิชัย
โคกสะอาด
๒๐
นายกองสินธ์ ศีลธรรมประสงค์
นากว้าง
๒๑
นายคำตา อดทน
หนองไผ่
อำเภอกุดจับ
 
 
๒๒
นางดรรชนีพร วลัญชพฤกษ์
กุดจับ
๒๓
นางหนูพิน คานทอง
ปะโค
๒๔
นายลิต นามศรีพันธ์
ขอนยูง
๒๕
นายสมเพชร บุญมาตุ่น
เชียงเพ็ง
๒๖
นายบัญญัติ เนียมบัชชา
สร้างก่อ
๒๗
นายบุญมี เนื่องทะบาล
เมืองเพีย
๒๘
นายคำสอน พิมภาค
ตาลเลียน
อำเภอหนองวัวซอ
 
 
๒๙
นางมณีรัตน์ จุระ
หมากหญ้า
๓๐
นายวรวัฒน์ ผาเงิน
หนองอ้อ
๓๑
นางสาวอรุณรัตน์ อุปนันท์
อูบมุง
๓๒
นายสุบรร    สอดศรี
กุดหมากไฟ
๓๓
นายสมบัติ เหล่ามาลา
น้ำพ่น
๓๔
นายสุดสาคร เฉิดผล
หนองบัวบาน
๓๕
นางปราณี เข็มตูม
โนนหวาย
๓๖
นายหาญชัย ชัยพลเยี่ยม
หนองวัวซอ
อำเภอกุมภวาปี
 
 
๓๗
นายธนวัฒน์ ทองดี
ตูมใต้
๓๘
นายสุมิตร บุญเลิศ
พันดอน
๓๙
นางถนอมศรี สุวรรณโคตร
เวียงคำ
๔๐
นายศุภชัย   ปัตถาวะโร
แชแล
๔๑
นางดวงจันทร์ ศรีวงษ์ราช
เชียงแหว
๔๒
นายเปงสูน    ทาปลัด
ห้วยเกิ้ง
๔๓
นายทองสุข ศรีแก้ว
เสอเพลอ
๔๔
นายภรภัทร ศรีลุนช่าง
สีออ
๔๕
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ อุตโรกุล
ปะโค
๔๖
นายนิยม จตุเทน
ผาสุก
๔๗
นางทองสา พิมพ์สอน
ท่าลี่
๔๘
น.ส.พุทธา โภคาพานิชย์
กุมภวาปี
๔๙
นายเมฆ พละแสน
หนองหว้า
อำเภอโนนสะอาด
 
 
๕๐
นายศักดิ์สิทธิ์ พงษ์ธนานันทน์
โนนสะอาด
๕๑
นายจรูญ ชาตะบุตร
บุ้งแก้ว
๕๒
นางสมบูรณ์ แข็งขัน
โพธิ์ศรีสำราญ
๕๓
นายพิชัย วงศ์ชารี
ทมนางาม
๕๔
นายศุภชัย พลแสน
หนองกุงศรี
๕๕
นายทองสุข บัณดิษฐ์
โคกกลาง
อำเภอหนองหาน
 
 
๕๖
นางมุทิตา โพธิราชา
หนองหาน
๕๗
นายสงวน แดนแก้วมูล
หนองเม็ก
๕๘
นายวิฑูร หาญนาดี
พังงู
๕๙
นายเฉลิม มาบุตร
สะแบง
๖๐
นายวีระชัย บุญสิทธิ์
สร้อยพร้าว
๖๑
นางนิภาพร สมจิตรพิจารย์
บ้านเชียง
๖๒
นายสนธยา แพงพงษ์
บ้านยา
๖๓
นายเดือน เหลาเกิ้มหุ่ง
โพนงาม
๖๔
นายสมดี โคตรชาลี
ผักตบ
๖๕
นายฉวี สีบัวอ่อน
หนองไผ่
๖๖
นางสาวจรินทร์ กองสำรี
ดอนหายโศก
๖๗
นางพิศวาท แก้วพิลากุล
หนองสระปลา
อำเภอทุ่งฝน
 
 
๖๘
นายใส ประหา
ทุ่งฝน
๖๙
นางสาวสุวรรณรัตน์ เหมรานนท์
ทุ่งใหญ่
๗๐
นางมลิวัลย์ สมบูรณ์
นาชุมแสง
๗๑
นายตระการ ฝากกลาง
นาทม
อำเภอไชยวาน
 
 
๗๒
นายวรจันทร์ พรสักขวา
ไชยวาน
๗๓
นายศุภชัย รู้บุญ
หนองหลัก
๗๔
นายอานนท์ จันทร์ไสย์
คำเลาะ
๗๕
นายพิมพา ศรีลาวงศ์
โพนสูง
อำเภอศรีธาตุ
 
 
๗๖
นายปรองสิน โคตะคำ
ศรีธาตุ
๗๗
นางนันทนา ตะเคียนราช
จำปี
๗๘
นายจิรายุทธ ขันธมูล
บ้านโปร่ง
๗๙
นายสมบัติ ดวงประสิทธิ์
หัวนาคำ
๘๐
นายธัญญวิชญ์ สิทธิชัยวิทยา
หนองนกเขียน
๘๑
นายพลพจน์ พรมมี
นายูง
๘๒
นายไกร ศรีดาวงค์
ตาดทอง
อำเภอวังสามหมอ
 
 
๘๓
นายบุญช่วย มุ่งเคน
หนองกุงทับม้า
๘๔
นายครองสิน พระเจริญ
หนองหญ้าไซ
๘๕
นายนันท์ วรรณกุล
บะยาว
๘๖
นางไพรัตน์ มหาโคตร
ผาสุก
๘๗
นายบุญถม วงสิงหน
คำโคกสูง
๘๘
นายดี วงศ์คำพระ
วังสามหมอ
อำเภอบ้านดุง
 
 
๘๙
นายมุนี จันทะจักร์
ศรีสุทโธ
๙๐
นายบรรจง บุญประเสริฐ
บ้านดุง
๙๑
นายทรงเดช รักเสมอวงศ์
ดงเย็น
๙๒
นายสมควร สายสมร
โพนสูง
๙๓
นายถวิล เพชรจันทร์
อ้อมกอ
๙๔
นายสำราญ เพ็ชรจันทร์
บ้านจันทร์
๙๕
นายเวศ สิทธิ์วงศา
บ้านชัย
๙๖
นายกณวรรธณ์ ทองพาพันธ์
นาไหม
๙๗
นางสุพัฒน์ โพธิ์ชัย
ถ่อนนาลับ
๙๘
นายพงษ์ประทีป แม้นพยัคฆ์
วังทอง
๙๙
นายพิบูลย์ คำแพงไพร
บ้านม่วง
๑๐๐
นางลุนนี ยางนอก
บ้านตาด
๑๐๑
นายอภิชาติ คำเทียม
นาคำ
อำเภอบ้านผือ
 
 
๑๐๒
นางสาวศิริรัตน์ บุญควร
บ้านผือ
๑๐๓
นายสาคร โถทอง
หายโศก
๑๐๔
นายแสวง ธิปะโชติ
เขือน้ำ
๑๐๕
นายเสริฐ ชูศรียิ่ง
คำบง
๑๐๖
นายประดิษฐ์ เกรงขาม
โนนทอง
๑๐๗
นายแก้ว จันทะมัน
ข้าวสาร
๑๐๘
นายทองล้วน ชัยมูล
จำปาโมง
๑๐๙
นายวินัย ชาวดร
กลางใหญ่
๑๑๐
นายเดชศักดิ์ บุตรดี
เมืองพาน
๑๑๑
นายก้วน แสงสว่าง
คำด้วง
๑๑๒
นายสังข์ทอง รักษาวงษ์
หนองหัวคู
๑๑๓
นางอรปภา ศุภเดชจิรกุล
บ้านค้อ
๑๑๔
นางจุรี ยอดประทุม
หนองแวง
อำเภอน้ำโสม
 
 
๑๑๕
นายเพิ่ม เรืองเพชร
นางัว
๑๑๖
นายสุบรรณ ใจหนัก
น้ำโสม
๑๑๗
นางสาวจารุณี ยิ้มสาระ
หนองแวง
๑๑๘
นายดวงดี มาลาแสง
บ้านหยวก
๑๑๙
นายสกล สุครีพ
โสมเยี่ยม
๑๒๐
นางสาวเบญจมาพร ชาวดร
ศรีสำราญ
๑๒๑
นางสมบูญ ชาวดร
สามัคคี
อำเภอเพ็ญ
 
 
๑๒๒
นายคูณ ก๊อกพิมพ์
เพ็ญ
๑๒๓
นางพรทิพย์ รามฤทธิ์
บ้านธาตุ
๑๒๔
นางมณีรัตน์ บุตตะราช
นาพู่
๑๒๕
นางสว่างจิต พันชมพู
เชียงหวาง
๑๒๖
นางบุญหนา สุขบำรุง
สุมเส้า
๑๒๗
นายเวียงชัย สินทร
นาบัว
๑๒๘
นายไสว โบราณกุล
บ้านเหล่า
๑๒๙
นายอนุสรณ์ วงศ์ประชุม
จอมศรี
๑๓๐
นายสฤษดิ์ ชมภูนุช
เตาไห
๑๓๑
นายเบญจา วงษ์พรม
โคกกลาง
๑๓๒
นายคำออน สิงคลีประภา
สร้างแป้น
อำเภอสร้างคอม
 
 
๑๓๓
นางจารุวรรณ สีวงษ์แก้ว
สร้างคอม
๑๓๔
นางอ่อนจันทร์ รัตนะ
เชียงดา
๑๓๕
นางรจนา ยวดยาน
บ้านยวด
๑๓๖
นายจันทพงษ์ สมจิตต์
บ้านโคก
๑๓๗
นางสุจิตรา โคตรเมือง
นาสะอาด
๑๓๘
นางบรรเทา พินธุนิบาต
หินโงม
๑๓๙
นายเสวต ศรีแก้ว
หนองแสง
อำเภอหนองแสง
 
 
๑๔๐
นายเจด็จ ไชยคำ
แสงสว่าง
๑๔๑
นายปรีชา อินทร์อุดม
นาดี
๑๔๒
นางเวียงรัตน์ ศรีแก้ว
ทับกุง
อำเภอนายูง
 
 
๑๔๓
นายคำพาย สมสาย
นายูง
๑๔๔
นายเสรี ชุมพล
บ้านก้อง
๑๔๕
นายสุพล เนื่องรินทร์
นาแค
๑๔๖
นายอำนวย พาหา
โนนทอง
อำเภอพิบูลย์รักษ์
 
 
๑๔๗
นายทองหล่อ ศรีชัยมูล
บ้านแดง
๑๔๘
นายประมวล สมสนุก
นาทราย
๑๔๙
นางสาวสุวิมล ทิพย์ประพันธ์
ดอนกลอย
อำเภอกู่แก้ว
 
 
๑๕๐
นายลำดวน โชติชัย
บ้านจีต
๑๕๑
นายหัตตา จันทะภา
โนนทองอินทร์
๑๕๒
นายบุญใส ชูชาติ
ค้อใหญ่
๑๕๓
นายวิรัต ปัญญาดี
คอนสาย
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 
 
๑๕๔
นางวงจันทร์ แดงสนาม
นาม่วง
๑๕๕
นายน้อย ยศม้าว
ห้วยสามพาด
๑๕๖
นางเทียนทอง ศรีทอง
อุ่มจาน