ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2554

จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2554  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5

 

 

 

โดยมี นายชยพล  ธิติศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ  ในครั้งนี้  ซี่งมีวาระการประชุมฯ เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่ประกาศใช้ เมื่อ 1 มกราคม 2554 ว่ามีความเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในขณะนี้หรือไม่ หากไม่เหมาะสมควรปรับเป็นอัตราเท่าใดและเมื่อใด

 

 

 

คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง