งานเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี ปี 2554

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหน่วยบริการด้านแรงงานออกบริการประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์
จังหวัดอุดรธานี  ปี 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน  2554  ณ  ตลาดเมืองทองเจริญศรี  อำเภอเมืองอุดรธานี
และได้นำบริการด้านแรงงานต่างๆ มาบริการประชาชน ได้แก่  การรับสมัครงานโดยมีบริษัท นายจ้าง
มารับสมัครงานด้วยตนเอง  รับลงทะเบียนฝึกอาชีพ  บริการนวดเพื่อสุขภาพ  รับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน  สิทธิประโยชน์คนงานไทยในต่างประเทศ  การประกันสังคม
การสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล