การประชุมรับฟังคำชี้แจงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ระบบสมัครใจ

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี   จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ระบบสมัครใจ  โดยมีนายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมฯ
เพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40  ให้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทั้ง  3  อำเภอ
ได้แก่  อำเภอบ้านดุง  อำเภอหนองหาน  และอำเภอทุ่งฝน 
และได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมมาตอบข้อซักถาม / ข้อสงสัยให้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงาน