คนงานมารับตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวัน

 

 

คนงานมารับตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวัน

    

 

แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากไปทำงานประเทศไต้หวันเดินทางมารับตั๋วแลกเงินคืนภาษี
ระหว่างวันที่  24 - 28  กุมภาพันธ์  2554 
ณ  สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี   มีจำนวน  3  ราย  รวมเป็นเงินจำนวน  28,076.-  บาท  ดังนี้
1. นายศราวุธ  กุลราช 
2.นางสาววนิดา  บัวจูม 
3.นายบุญสี  ผาสีกา