คนงานมารับกระเป๋าเงินคืน

สำนักงานแรงงานจังหวัดส่งคืนกระเป๋าเงินพร้อมทรัพย์สินให้แก่นายอนุชา  ศรีบุญเรือง

คนงานไทยที่กลับมาจากทำงานที่ประเทศไต้หวัน  ซึ่งนายอนุชา  ศรีบุญเรือง

ได้เดินทางมารับเองที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  18  มกราคม  2554

เวลา  12.56  น.  และได้ตรวจสอบกระเป๋าเงินรวมทรัพย์สินในกระเป๋าพบว่า
ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่กระทรวงแจ้งมาทุกประการ