มอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีมอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ

ที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายังสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี  รอบแรก จำนวน  75  คน