โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางสังคมจังหวัดอุดรธานี

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ปี 2554 
เมื่อวันที่  5  มกราคม  2554  ณ  โรงเรียนภูพระบาทวิทยา  ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีกิจกรรมออกบริการประชาชนต่างๆ ได้แก่  การฝึกอาชีพระยะสั้น  บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน 
การประกันสังคมมาตรา  40  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  การรับลงทะเบียนฝึกอาชีพ  บริการตำแหน่งงานว่าง
แนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  และรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ