การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอน้ำโสม

 

เอกสารสรุปการร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔

( โครงการเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา

ภายใต้ข้อโครงการ แรงงานทั่วไทยร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี )

ประเด็นชี้แจ้งที่ประชุม

             ๑. ชี้แจงโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ่านพระราชดำรัสฯ ที่ปรากฏในชุดนิทรรศการ และเชิญชวนให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวเมื่อเลิกประชุมไปแล้ว

๒. นโยบายเร่งด่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๓. แนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ทั้ง   หน่วย  ที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท์
ภารกิจสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้ผู้สนใจได้มุ่งไปปรึกษาค้นหาข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด แทนการพบกับสาย นายหน้าเถื่อน  หากมีปัญหาเรื่องถูกหลอก ให้รีบแจ้งหมายเลข  ๐๔๒ - ๓๔๘๕๘๘  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง การประกันสังคมมาตรา ๔๐  การสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และแจ้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดอุดรธานี

๔. ชี้แจงโครงการกิจกรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

                   ๔.๑ โครงการอาสาสมัครแรงงาน แจ้งภารกิจบทบาทอาสาสมัครแรงงานและยุวอาสาสมัครแรงงาน อ่านรายชื่ออาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอน้ำโสม  แนะนำการสมัครเป็นอาสาสมัครแรงงาน

                   ๔.๒ โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

                   ๔.๓ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน  แนะนำการรวมกลุ่มเสนอความต้องการฝึกอาชีพโดยผ่านอาสาสมัครแรงงานไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ช่วงเวลาประชุม          ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.

ประธานการประชุม       นายอำเภอน้ำโสม

ผู้ดำเนินงาน

๑. นายเพชรดินฟ้า    ดิศโยธิน                    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ             

๒. นายประดิษฐ์       ลีพฤติ                      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไอที

๓. นายวิทยา          สุวรรณโชติ                 พนักงานขับรถยนต์