แรงงานจังหวัดเข้ามอบกระเช้าปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล แรงงานจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีเข้ามอบกระเช้าปีใหม่
  และขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ( นายคมสัน  เอกชัย ) 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553  ณ  ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี