โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี (ปิด)