โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (ปิด)