ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนายูง

 

 

การร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

( โครงการเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา

ภายใต้ข้อโครงการ แรงงานทั่วไทยร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี )

ประเด็นชี้แจ้งที่ประชุม

             ๑. ชี้แจงโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี

อ่านพระราชดำรัสฯ ที่ปรากฏในชุดนิทรรศการ และเชิญชวนให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวเมื่อเลิกประชุมไปแล้ว

๒. นโยบายเร่งด่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๓. แนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ทั้ง   หน่วย  ที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท์
ภารกิจสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้ผู้สนใจได้มุ่งไปปรึกษาค้นหาข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด แทนการพบกับสาย นายหน้าเถื่อน  และหากมีปัญหาเรื่องถูกหลอก ให้รีบแจ้งหมายเลข  ๐๔๒ - ๓๔๘๕๘๘  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

๔. ชี้แจงโครงการกิจกรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

                   ๔.๑ โครงการอาสาสมัครแรงงาน แจ้งภารกิจบทบาทอาสาสมัครแรงงานและยุวอาสาสมัครแรงงาน อ่านรายชื่ออาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอนายูง  แนะนำการสมัครเป็นอาสาสมัครแรงงาน

                   ๔.๒ โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

                   ๔.๓ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน  แนะนำการรวมกลุ่มเสนอความต้องการฝึกอาชีพโดยผ่านอาสาสมัครแรงงานไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ช่วงเวลาประชุม          ๐๙.๐๐ - ๑๒.๕๐  น.

ประธานการประชุม       นายอำเภอนายูง