โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (ปิด)