โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี (เปิด)