โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (เปิด)