โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (เปิด)