โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี (เปิด)