โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (ปิด)