การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 Progress Review ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ (นายสมเกียรติ บุญทอง)

วันที่: 
Thu, 2018-03-15 (ทั้งวัน)