โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

วันที่: 
Fri, 2017-12-29 (ทั้งวัน)