โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

วันที่: 
Fri, 2017-12-29 (ทั้งวัน)