สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาส 4/2559

sites/udonthani.mol.go.th/files/hnaapk_1.pdf (หน้าปก)

sites/udonthani.mol.go.th/files/bthsrupphuubrihaaraitrmaas_4pii59_udrthaanii_0.pdf (บทสรุปผู้บริหารไตรมาส 4ปี2559)

sites/udonthani.mol.go.th/files/enuuehaaai.pdf (สถานการณ์แรงงาน)

sites/udonthani.mol.go.th/files/taaraangphaakhphnwk.pdf (ตารางภาคผนวก)