ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดอุดรธานี

 

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดอุดรธานี

 

กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน

      จากการสำรวจ พบว่า ข้อมูลภาวการณ์ทำงานของประชานกรโดยสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีสำรวจและประมวลผลเป็นรายไตรมาส สำหรับไตรมาส 4 ปี 2559 จังหวัดอุดรธานี มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,007,685 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม จำนวน 607,506 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.3 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเมื่อพิจารณาผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 591,497 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.7 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงาน 258 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.04 และผู้รอฤดูการ 15,751 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 
สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 400,179 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งประกอบ ด้วยผู้ที่ทำงานบ้าน จำนวน 103,908 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 เรียนหนังสือจำนวน 92,463 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 และอื่น ๆ (เด็ก ชรา ป่วย หรือพิการจนไม่สามารถทำงานได้) จำนวน 203,809 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของประชากรที่มีอายุ 15  ปีขึ้นไป

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

http://www.oic.go.th/infocenter15/1556/

 

 

  

  

  

 

 

ค้นหาข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี [คลิกด้านล่าง]  

           www.udonthani.go.th/[จังหวัดอุดรธานี]

 

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี  :  www.doe.go.th/udonthani  

  โทรศัพท์  :  042-347918-20  โทรสาร  :  042-347918

facebook  :  www.facebook.com/doe.udnสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

 โทรศัพท์  :  042-243329 , 042-222284

E-mail  :  udonthani@labour.mail.go.thสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี  :  www.sso.go.th/udonthani

โทรศัพท์  :  042-325996-7  โทรสาร  :  042-244673สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  :  www.udonthani.8m.com

โทรศัพท์  :  042-341629-30  โทรสาร  :  042-341630ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4 จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์  :  042-243648  โทรสาร  :  042-243644