ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 

 

บริเวรณห้องทะเบียนราษฎร์ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอหนองหาน

 

 

ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน

 

 

จังหวัดอุดรธานี

 

 

โทรศัพท์  042-261259 , 097-9525488

 

*********************** 

 

 

   

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  2. เพื่อให้ข้อมูล / ข่าวสาร เบื้องต้นแก่ประชาชน / ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชนในพื้นที่และมีผลสัมฤธิ์ผลตาม พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


การบริการให้ข้อมูล / ข่าวสาร 
  - 
สอบถามตำแหน่งงานว่าง / หาคนงาน

  - การไปทำงานต่างประเทศ
  - แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
  - แนะแนวทางการประกอบอาชีพ
  - รับงานไปทำที่บ้าน
  - ให้การคุ้มครองแรงงานและการใช้แรงงานหญิง - เด็ก
  - การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน
  - การคุ้มครองแรงงานในงานการเกษตรกรรม  
  - มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
  - กฎหมายเงินทดแทน
  - กฎหมายประกันสังคม
  - ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  - พ.ร.บ.
  - สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
  - โครงการพิเศษฯ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วน บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.1-01)
  - การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.6-15)
  - บริการรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  - บริการรับแบบแจ้งผู้ประกันตนกลับเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)

  - บริการรับแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
  - การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
  - การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
  - การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
  - การขอรับเงินทดแทนงจากกองทุนเงินทดแทน

  - การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการบริการงาน ประกันสังคมและบริการทางการอพทย์


ให้บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
  - บริการรับเรื่องร้องเรียนการจ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย
  - บริการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีคนหางานถูกหลอก
  - บริการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนการคุ้มครองแรงงาน
  - บริการรับคำร้องให้ตรวจแรงงาน ณ สถานประกอบกิจการ 
  - บริการรับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก
  - บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  - บริการรับแจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  - บริการรับแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (ปจ.ว)

  - บริการรับแจ้งการแต่งตั้งคณธกรรมการสวัสดิการ
  - บริการรับสมัครยกระดับฝีมือแรงงาน
  - บริการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  - บริการรับเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
  - บริการรับคำเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ

การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  
- บริการรับลงทะเบียนประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
  - บริการจัดหางานในประเทศ

  - บริการรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง

  - บริการรับสมัครงาน
  - บริการให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน

  - ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ

 

หรือต้องการติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอีกหนึ่งช่องทาง [ตามลิงค์ด้านล่างนี้]  

 

www.facebook.com/mlic.udon/