บริการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์แก่แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ

 

    

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

          แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย จะได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการทำงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

          ได้แก่ เงินคืนภาษีที่หักไว้เกิน เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย/พิการ/เสียชีวิต เงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินหักฝาก เงินค่าล่วงเวลา เงินสิทธิประโยชน์จากการทำประกันประเภทต่าง ๆ

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

          ได้แก่ การติดตามคนงานไทยที่ขาดการติดต่อกับครอบครัว ถูกจับกุม ถูกหลอกลวง เสียชีวิตหรือการตรวจสอบสภาพการจ้างงานในต่างประเทศ

ใครคือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์ ร้องเรียน

-  ตัวผู้ทำงาน (ในขณะยังทำงานในต่างประเทศ หรือกลับมาประเทศไทยแล้ว)

- ทายาทโดยธรรม (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่ น้อง และลำดับทายาทต่อจากนี้)

ช่องทางยื่นคำร้อง

-   สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

-  สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ชั้น 12

   ถ.มิตรไมตรี กทม. โทร 02-2321241 , 02-2321240

-  สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 11 แห่ง  

-  สถานเอกอัครราชทูตไทย (ในประเทศที่ไม่มีสำนักงาน แรงงาน)

รายชื่อสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ

1. สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

          โทร.+813 5422 7014-5

2. สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา  (ส่วนที่ 2) (ไทเป)

          โทร. +8862 2701 1413 ต่อ 200,202

3. สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) (เกาสง)

          โทร. +8867 392 7620

4. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

          โทร. +852 2530 2343, +852 2845 0086, +852 2845 0961

5. สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

          โทร. +603 2145 5868, +603 2145 6004

6. สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

          โทร. +65 6224 1797, +65 6224 9940

7. สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

          โทร. +673 265 3517

8. สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย

          โทร. +9661 1482 7977, +9661 1482 7689

9. ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

          โทร. +971 2557 6811, +971 2557 6833, +971 2557 6844

10. ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล

          โทร. +972 9954 8431-3

11. ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          โทร. +822 794 5222

 

 

สาธารณรัฐเกาหลี

          แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและเดินทางกลับ   ท่านมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน คือ

-   เงินสะสมเลี้ยงชีพหรือเงินบำนาญแห่งชาติ (เงินกุ๊กมินยอนกึม)

-   

เงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน)

-   เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้าง (เงินแทจิกึม)

เอกสารประกอบคำร้อง

          1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกเล่มที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

          2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ร้อง หรือผู้มีสิทธิ (ต้องเป็นธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากต่างประเทศได้)

          3. สำเนาบัตรประจำตัวแรงงานต่างชาติหรือใบกาม่า (ถ้ามี)

          4. สำเนาตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย (ถ้ามี)

          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          6. สำเนาทะเบียนบ้าน

          7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมเอกสารแปรเป็นภาษาอังกฤษที่มีการประทับตรารับรองการแปล

          สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ท่านต้องยื่นคำร้องขอรับเงินภายใน 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจได้รับ

          ได้แก่ ค่าจ้างค้างจ่าย เงินคืนภาษี เงินประกันประเภทอื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ประกัน   การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

 

 

ไต้หวัน  

การขอคืนภาษี

          ผู้มีสิทธิขอคืนเงินภาษีต้องทำงานในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) โดยทุกเดือนพฤษภาคม นายจ้าง จะยื่นเรื่องขอรับเงินคืนภาษีที่จ่ายเกินให้คนงาน หากผู้ทำงานยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนเงินภาษีก่อนเดินทางออกจากไต้หวัน สามารถดำเนินการภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี หลังกลับถึงประเทศไทยแต่ไม่เกิน 5 ปี

เอกสารประกอบคำร้อง

          1. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)

          2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ร้อง หรือผู้มีสิทธิ (ต้องเป็นธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากต่างประเทศได้)

          3. สำเนาใบถิ่นที่อยู่หรือใบกาม่า (ถ้ามี)

          4. สำเนาใบรับเงินเดือนแสดงจำนวนรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)

          5. หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นภาษีขอรับเงินแทน (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี) โดยผู้มอบอำนาจลงลายมือชื่อ

          สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-  เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทำงาน (อายุความ 2 ปี)

-  เงินทดแทนกรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะระหว่างทำงาน (อายุความ 5 ปี)

-  เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และนอกเวลาทำงาน (อายุความ 5 ปี)

-  เงินสงเคราะห์กรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต (อายุความ 5 ปี) 

-   

เงินหักฝาก ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา

 

ญี่ปุ่น   

การขอคืนเงินภาษี

          แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น ต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีท้องที่และมีสิทธิขอรับเงินภาษีเงินได้ที่หักไว้เกิน สำหรับภาษีท้องที่ไม่ได้รับเงิน

เอกสารประกอบคำร้องขอเงินคืนภาษี

          1. หลักฐานประจำตัว (หนังสือเดินทางหรือบัตรที่ออกโดยทางการญี่ปุ่น เช่น บัตรประกันสุขภาพ)

          2. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Zairyu Card)

          3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี (Kyuyo Shotoku noGensenchoushuhyou)

          4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ร้องหรือ ผู้มีสิทธิ (ต้องเป็นธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากต่างประเทศได้)

          5. ตราประทับ (อิงคัง)

          6. หลักฐานการขอหักลดหย่อนสมาชิกครอบครัว ในอุปการะ

                   **  หมายเหตุ  อายุความ 5 ปีภาษี

ของคืนเงินประกันบำนาญ

          แรงงานไทยที่ทำประกันบำนาญ สามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินกรณีออกจากระบบบำนาญภายใน 2 ปี นับจากวันเดินทางออกจากญี่ปุ่น

เอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงินบำนาญ

          1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า

          2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ร้อง หรือผู้มีสิทธิ

          3. สมุดประจำตัวผู้เอาประกันระบบบำนาญ

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจได้รับ

 

          ได้แก่ เงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตระหว่างและนอกเวลางาน ค่าจ้างค้างจ่าย หรือเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้า และการ้องทุกข์อื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 

 

 

อิสราเอล   

การขอคืนเงินภาษี

          ปัจจุบันอิสราเอลยกเลิกสิทธิประโยชน์ข้อนี้ตามกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งนายจ้างจะไม่มีการหักภาษีจากแรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป

เงินชดเชยกรณีออกจากงาน (เงินปิซูอิม)

- ต้องทำงานกับนายจ้าง 1 ปี ขึ้นไปหรือเมื่อครบสัญญาจ้างงาน 5 ปี

- ออกจากงานเนื่องจากครบสัญญาจ้างหรือนายจ้างให้ออก โดยไม่มีความผิดหรือนายจ้างเสียชีวิต    ล้มละลาย หรือบริษัทประสบปัญหาการเงิน

- อัตราเงินชดเชยเท่ากับจำนวนค่าจ้างอัตราปกติ 1 เดือนต่อปี (ทำงานครบ 5 ปี ได้รับเงินปิซูอิมเท่ากับเงินเดือน 5 เดือน)

- อายุความ 7 ปี นับจากวันที่เลิกจ้างหรือครบสัญญาจ้าง

- ต้องดำเนินการขอรับเงินปิซูอิมก่อนเดินทางออกจากอิสราเอล

การยื่นคำร้องเมื่อกลับมาประเทศไทยแล้ว

          แรงงานไทยสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินปิซูอิม หรือให้ติดตามการยื่นเรื่องไว้ก่อนเดินทางกลับไทย ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

          1. สำเนาบัตรประชาชน

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ

          4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ร้อง หรือผู้มีสิทธิ (ต้องเป็นธนาคารที่สามารถรับโอนเงินจากต่างประเทศได้)

          5. สำเนาสัญญาจ้าง ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ และที่อยู่นายจ้าง

          6. ใบอนุญาตทำงาน

          7. ใบลงเวลาทำงานใบรับเงินเดือน (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

          1. กรณีบาดเจ็บ/พิการ/เสียชีวิตจากสงครามในอิสราเอล

 

          2. การคุ้มครองตามกฎหมายจ้างงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา การหักเงินจากค่าจ้าง

 

 

 

ซาอุดิอาระเบีย   

การขอรับเงินประกันสังคม (GOSI – โกซี่)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

          แรงงานไทยที่ทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530 และเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมโดยถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป (นับถึง 13 มีนาคม 2530) แต่ถ้าเคยได้รับเงินสมทบร้อยละ 5 คืนแล้ว จะไม่มีสิทธิรับเงินประกันสังคมใด ๆ อีก

แนวทางการยื่นของรับเงินโกซี่

ผู้มีสิทธิต้องยื่นเรื่องเองโดยไม่ผ่านนายหน้าหรือหน่วยงานใดและไม่เสียค่าบริการใดๆ ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องต้องตรวจสอบว่าตนอยู่ในกรณีใด ดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิยังมีชีวิตและมีเฉพาะหนังสือเดินทาง

2. ผู้มีสิทธิยังมีชีวิตและมีหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประกันสังคม (โกซี่)

3. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตแล้ว

                   ทั้งสามกรณีมีรายละเอียดเอกสารประกอบคำร้อง แตกต่างกัน ควรสอบถามสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ก่อนยื่นคำร้อง

 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

 

          เป็นเงินสิทธิประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมายของซาอุดิอาระเบีย ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าพักผ่อน/ค่าพักร้อนประจำปี และเงินรางวัลสิ้นสุดการทำงาน เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทำงาน เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต

 

***************

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่างนี้]      

 

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/kaataar.pdf  [ประเทศการ์ต้า]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/ekaahlii.pdf [เกาหลี]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/khuuewt.pdf [คูเวต]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/chaaudiiaarebiiy_0.pdf [ซาอุดิอาระเบีย]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/yiipun.pdf [ญี่ปุ่น]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/aithwan.pdf [ไต้หวัน]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/bruuaindaaruschaalaam.pdf [บรูไน]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/baahern.pdf [บาห์เรน]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/maaelechiiy.pdf [มาเลเซีย]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/eyrman.pdf [เยอรมัน]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/shrathaahrabemierts.pdf                           

[สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/singkhopr.pdf [สิงคโปร์]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/israael.pdf [อิสราเอล]

sites/udonthani.mol.go.th/files/downloads/pdf/hngkng.pdf [ฮ่องกง]