โครงสร้างบุคคลากร


  .::  บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี .::

 

 

 

.:: นายอำพัน  เอกทัตร .::
 แรงงานจังหวัดอุดรธานี    

นายบรรจบ อุนารัตน์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


                                                                   

  นางนลินพรรณ เซียวชัยสกุล                นายอานนท์ แสงเขียว                  นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์

 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ           นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ           นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

   
  

                       

  

 

นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์          นางมณฑชาติ แดงน้อย

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปุณณดา สุวรรณโชติ

    เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4

                                                               

 

                                                     

 

                       นางสาวกรวิการ์ แฮดดี                           นายศุภชาติ แพนดี

       เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน                   เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม

                         จังหวัดอุดรธานี                                           กระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

   นายอนุภาพ รัตนไทย

พนักงานขับรถยนต์