รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562