กิจกรรม จังหวัดสะอาด ลดละเลิกถุงพลาสติกและกล่องโฟม ด้วยกิจกรรม “กินข้าวซุมกัน”